Iceland

Dealer:

Hegas Ltd

Smidjuvegi 1
IS-200 Kopavogi
Iceland

Phone: +354 567 0010
Fax: +354 567 0032

Contact person: Axel Eyjolfsson
Mobile: +354-8601122
e-mail: hegas@hegas.is

www.hegas.is